Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Speciālais pedagogs

Ija Cvetkova

Darba grafiks:

P. – 

Ot. – 11.30 – 12.30

T. – 11.30 – 12.30

C. – 11.30 – 12.30

P. –

  • Koordinē darbu ar skolēniem, kuri mācās pēc pamatizglītības mazākumtautību programmas, izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015621).
  • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, palīdz izvērtēt skolēnu mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.
  • Sadarbojas ar klaušu audzinātājiem un izglītojamo vecākiem, sūta skolēnus ar mācīšanās traucējumiem uz pedagoģiski medicīnisko komisiju.
  • Palīdz skolēniem ar mācīšanās traucējumiem veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
  • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.
  • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu.
  • Ievēro konfidencialitāti.
  • Sadarbojas ar vecākiem, informē viņus par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē, problēmu gadījumā kopīgi meklējot risinājumus.