Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sporta zāles (P.Brieža 28) izmantošanas noteikumi

Sporta zāles iekšējās kārtības noteikumi

 

                                                                                                       Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu

 un Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas

 1. panta trešās daļas 2.punktu

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. Noteikumi nosaka sporta zāles iekšējo kārtību – prasības sporta zāles izmantošanai, apmeklētāju pienākumus un tiesības.
 3. Sporta zāle atrodas Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē, tas ir Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums, kas Rēzeknes 2.vidusskolai nodots lietošanā un apsaimniekošanā.
 4. Apmeklētāju pienākums ir iepazīties un ievērot sporta zāles iekšējās kārtības noteikumus un ievērot skolotāju, treneru vai atbildīgo personu norādījumus.
 5. Atsevišķu sporta zāles telpu (trenažieru zāles, ģērbtuves/dušas) papildus lietošanas noteikumi izvietoti šajās telpās.
 6. Noteikumi ir izvietoti sporta zāles telpās, kā arī pieejami pie zāles pārziņa vai dežuranta.

 

 1. Prasības sporta zāles izmantošanai
 2. Sporta zāles izmantošanas laiks noteikts saskaņā ar grafiku.
 3. Uz nodarbībām jāierodas savlaicīgi.
 4. Sporta zāle ir paredzēta skolas izglītojamo sporta nodarbību organizēšanai , fakultatīvajām un interešu izglītības ( sporta)  nodarbībām, sporta klubu nodarbību organizēšanai.
 5. Nomnieks sporta zāli pēc iepriekš sastādīta un saskaņota grafika drīkst izmantot atbilstoši noslēgtam līgumam starp iestādes administrāciju un telpu nomniekiem.
 6. Sporta zāles izmantošana sporta pasākumu rīkošanai (sacensības, paraugdemonstrējumi) atļauta tikai ar skolas direktora saskaņojumu.
 7. Sporta zāles tribīņu izmantošana atļauta tikai sporta pasākumu (sacensību, sporta veidu paraugdemonstrējumu laikā), apmeklētājiem izmantojot  ieejas– izejas (evakuācijas) durvis pie tribīnēm.
 8. Apmeklētāju drošību sporta zālē nosaka instrukcijas par darba drošību, kas izvietotas redzamā vietā.
 9. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot sporta zāles darbinieku, skolotāja norādījumiem. Jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par savu un citu personu drošību.

 

 1. Nodarbībās jābūt tikai sportam paredzētā apģērbā un apavos, kas nebojā sporta zāles grīdu (ar grīdas segumu nesmērējošu zoli )

 

 1. Uzturēšanās izglītojamiem sporta zālē un/vai tai piederošās telpās nav pieļaujama bez

skolotāja atļaujas.

 

 1. Nodarbību laikā sporta zālē un ģērbtuvēs nedrīkst atrasties nepiederošas personas, tai skaitā vecāki, draugi, radi u.c. .
 2. Sporta zāles darbinieki neatbild par apmeklētāju bez uzraudzības atstāto mantu drošību ne ģērbtuvēs, ne sporta zālē.
 3. Vērtīgās mantas vajadzības gadījumā var nodot pie skolotāja glabāšanai.

 

 1. Aizliegts:

     19.1. ienest, lietot  un atrasties alkohola, narkotisko  un/vai  citu apreibinošo vielu ietekmē;

     19.2. smēķēt  telpās;

     19.3. stingri aizliegts sporta zālē atrasties ielas apavos;

     19.4. ievest dzīvniekus;

19.5. telpā ienest un lietot pārtiku un dzērienus, izņemot ūdeni plastmasas pudelēs ar sporta uzgaļiem;

    19.6. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, laukuma segumu un citas telpas;

    19.7. aizliegtas jebkuras darbības, kas varētu būt bīstamas izglītojamā jeb apmeklētāju drošībai    vai veselībai.

 1. Apmeklētāju pienākumi un tiesības

2.1. Skolotāja pienākumi  un tiesības

 

 1. Skolotāja pienākums ir izskaidrot izglītojamiem viņu pienākumus un tiesības uzturoties sporta zālē un kontrolēt to ievērošanu.

 

 1. Nodarbības sporta zālē notiek tikai skolotāja vadībā.

 

 1. Skolotājs ir atbildīgs, lai viņa vadītās nodarbības beigtos savlaicīgi un visi izglītojamie organizēti un vienlaicīgi atstātu sporta zāli un ģērbtuves un lai tie netraucētu pārģērbšanos un sporta nodarbību procesu citiem sporta zāles apmeklētajiem.
 2. Skolotājs ir atbildīgs par to, lai izglītojamie uz nodarbībām sporta zālē ierastos attiecīgā apģērbā (sporta tērpā), ar maiņas apaviem.
 3. Skolotāja pienākums sekot, lai izglītojamie ievērotu personīgās higiēnas prasības un uzturētu tīrību sporta zāles telpās.
 4. Skolotāja, kas vada nodarbību sporta zālē, pienākums ir:
  • pirms nodarbības sākuma apskatīt nodarbības vietu, pārliecināties par inventāra kārtību un drošību, par vietas atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām;
  • instruēt izglītojamos par kārtību un drošības ievērošanu izpildot vingrinājumus;
  • nodarbībai beidzoties, apskatīt un sakārtot nodarbības vietu;
  • nekavējoties ziņot skolas vadībai par inventāra un sporta zāles telpu bojājumu gadījumiem.

 

 1. Skolotājs ir atbildīgs par izglītojamo uzturēšanos sporta zālē.

 

 1. Skolotājam uzturoties sporta zāles telpās ir jābūt pieklājīgam, laipnam, savaldīgam pret darba kolēģiem un izglītojamiem.

 

 1. Ievērot elektrības taupību zālē un palīgtelpās nodarbību laikā.

 

2.2. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 1. Izglītojamam jāierodas laicīgi pirms nodarbību sākuma un jāsagaida  skolotājs.
 2. Nodarbībai beidzoties nekavējoties jāatstāj sporta zāle un jāatbrīvo ģērbtuve.
 3. Kategoriski aizliegts bez skolotāja atrasties sporta zālē.
 4. Uz nodarbību jāierodas atbilstošā sporta tērpā un apavos.
 5. Izglītojamam jāievēro higiēniskās prasības un tīrība sporta zālē un ģērbtuvēs.
 6. Izglītojamā pienākums sporta zālē ir:

34.1. sekot līdzi un izpildīt visas skolotāja dotās norādes;

 • izmantot tikai skolotāja norādīto inventāru un aprīkojumu;
 • nebojāt sporta zāles inventāru, aprīkojumu un citas telpas;
 • par inventāra bojāšanas gadījumiem ziņot skolotājam.

 

 1. Ziņot skolotājam par dažāda veida nekārtībām (ķīviņi vai strīdi starp izglītojamiem, tīrības un kārtības neievērošana utt.) sporta zālē un citās telpās.

 

 1. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no nodarbībām atrodas tikai sporta zālē, tiem paredzētajā vietā

(izmantojot solus brīvajā nišā pie trenažieru zāles kāpnēm).

 

2.3. Nomnieka pienākumi un tiesības

 1. Nomnieks vai cita atbildīgā persona saskaņā ar noslēgto līgumu ( turpmāk tekstā – nomnieks) uz nodarbībām ierodas ne vēlāk kā 15 minūtes pirms nodarbībām.
 2. Par drošību un inventāra saglabāšanu sporta zālē un tai piederošās telpās atbild nomnieks, kas vada nodarbību.
 3. Nomnieka pienākums ir izskaidrot izglītojamiem vai citām personām viņu pienākumus un tiesības uzturoties sporta zālē un kontrolēt to ievērošanu.
 4. Nodarbības sporta zālē notiek tikai nomnieka vadībā.
 5. Nomnieks ir atbildīgs par tīrību un kārtību sporta zālē, tāpēc viņa pienākums ir:
  • pirms nodarbības sākuma apskatīt nodarbības vietu, pārliecināties par inventāra kārtību, drošību, par vietas atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām;
  • instruēt par kārtību un drošības ievērošanu izpildot vingrinājumus;
  • nodarbībai beidzoties apskatīt un sakārtot nodarbības vietu.

 

 1. Inventāra vai sporta zāles telpu bojājuma gadījumā nekavējoties informēt skolas vadību.

 

 1. Nomnieks ir atbildīgs par inventāru un sporta zāles telpām, kā arī nes atbildību par veiktajiem bojājumiem viņa nodarbību laikā.

 

 1. Nobeiguma jautājums
 2.  Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 3.decembrī.