Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

e-klases lietošanas kārtība

 

ELEKTRONISKĀ ŽURNĀLA LIET._konsolidets

Par grozījumiem elektroniskā žurnāla lietošanas kārtībā

 

  1. IZDARĪT Rēzeknes 2.vidusskolas 2014.gada 29. augusta iekšējos noteikumos „Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība” šādus grozījumus:

      1.1. Papildināt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar vārdiem „Vispārējās izglītības likuma. 10.panta trešās daļas 2.punktu”.

  • Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Pirms skolēnu instruēšanas direktora vietniece informātikas jautājumos vai skolotāji izdrukā instruktāžas veidlapu un pēc skolēnu instruēšanas dod parakstīties skolēniem. Parakstītas instruktāžas lapas glabājas pie direktora vietnieces izglītības jomā”.

  • Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Katrā semestrī vienu mēnesi pirms semestra beigām 9. klašu un 12. klašu mācību priekšmetu skolotāji ievada starpvērtējumus. Klašu audzinātāji skolēniem izdrukā sekmju izrakstus ar starpvērtējumiem mācību priekšmetos par attiecīgo periodu.”

  • Aizstāt 10.punktā apzīmējumu „a” ar apzīmējumu „atb.”
  • Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

„14. Darbiniekiem (pedagogiem), kuri iesaistīti personas datu apstrādē ievērot personas datu apstrādes aizsardzības noteikumus un neizpaust personas datus”.

  1. NOTEIKT, ka grozījumi stājas spēkā ar 01.09.2019.