Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sociālais pedagogs

Irēna Ivanova

Darba grafiks:

Sociālā pedagoga darba laiks

P.10.00 -16.00

O.10.00-16.00

T.10.00 -16.00

C.10.00-16.00

P.10.00-16.00

Tālrunis   29402913

 

Skolas sociālais pedagogs:

 • speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju;
 • palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

 • skolas administrāciju;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • izglītības psihologu;
 • medicīnas personālu;
 • logopēdu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

 

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīks risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

 

Skolēnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Skolas sociālais pedagogs:

 • uzklausa;
 • informē;
 • konsultē;
 • sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • novēro;
 • palīdz risināt konflikta situācijas;
 • ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
 • pēta skolas vidi;
 • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā;

visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.