Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Sociālais pedagogs

Irēna Ivanova

Darba grafiks:

Sociālā pedagoga darba laiks

P.10.00 -16.00

O.10.00-16.00

T.10.00 -16.00

C.10.00-16.00

P.10.00-16.00

Tālrunis   29402913

 

Skolas sociālais pedagogs:

  • speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju;
  • palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

  • skolas administrāciju;
  • klašu audzinātājiem;
  • mācību priekšmetu skolotājiem;
  • izglītības psihologu;
  • medicīnas personālu;
  • logopēdu;
  • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

 

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

  • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
  • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
  • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
  • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīks risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
  • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
  • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
  • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

 

Skolēnam, ja:

  • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
  • ir problēmas mājās;
  • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
  • ir mācīšanās grūtības;
  • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
  • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

  • radušās grūtības bērna audzināšanā;
  • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
  • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
  • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
  • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
  • bērnam ir atkarības problēmas;
  • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Skolas sociālais pedagogs:

  • uzklausa;
  • informē;
  • konsultē;
  • sniedz atbalstu;
  • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
  • novēro;
  • palīdz risināt konflikta situācijas;
  • ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
  • pēta skolas vidi;
  • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
  • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
  • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
  • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
  • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā;

visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.