Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants : Aļona  Pavlova

Pieteikšanās: rakstot uz alse2@inbox.lv, vai zvanot pa tālruni 27077065, rakstot e-klasē

 Karjeras konsultantam jāpalīdz skolēniem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai.

Karjeras atbalsta pakalpojumi ir ilgtermiņa pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt

indivīda spējām un interesēm atbilstoša attīstības virziena (profesijas, izglītības tematiskās

grupas) izvēli, kā arī prasmes patstāvīgi vadīt savu karjeru vai nodarbinātību mūža garumā.

Mūžilgs aspekts akcentē atbalsta nodrošināšanas un pieejamības nepārtrauktību visos izglītības

līmeņos

Karjeras atbalsta galvenie elementi:

1) karjeras informācija –tā iekļauj informāciju par profesijām, prasmēm, karjeras ceļiem, izglītības iespējām, darba tirgus attīstības tendencēm un nosacījumiem, izglītības iestādēm, valsts un nevalstisko organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem un darba iespējām.

2) karjeras izglītība – izglītības iestādēs mācību procesā integrēti pasākumi, kurus nodrošina skolotāji, karjeras konsultanti un citi speciālisti.

Tas sniedz iespēju skolēniem izprast:

 • savas intereses un spējas,
 • savas motivācijas, vērtības,
 • tālāko izglītību un karjeras virzienu.

3) karjeras konsultēšana – palīdz jauniešiem noskaidrot viņu

mērķus un vēlmes, izprast savu identitāti, pieņemt lēmumu un vadīt karjeru, kas var būt plānota vai

neplānota, noskaidrot tuvākos nodarbinātības mērķus, izprast un atrast darbu un prasmju pilnveides

iespējas un apgūt prasmes, kas ir nepieciešamas, lai saglabātu nodarbinātību (CV sastādīšana,

darba intervijas prasmes)

Karjeras atbalsta mērķis: organizēt un nodrošināt izglītojamos ar pašizpēti, karjeras izpēti un karjeras plānošanu un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamat prasmju apguvi, radīt savlaicīgu pamatu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko karjeras veidošanu.

Karjeras atbalsta uzdevumi:

 • Ievērot un veikt profesionālo darbību saskaņā ar Latvijas karjeras konsultantu profesionālās ētikas kodeksu;
 • Aktīvi piedalīties skolas atbalsta komandas sanāksmēs, skolas pasākumos;
 • Sadarboties ar skolas vadību, klašu audzinātājām, pedagogiem, izglītojamo vecākiem;
 • Informēt un konsultēt 1.-12. klašu izglītojamos un viņu vecākus, klašu audzinātājas, pedagogus par karjeras izglītības un attīstības jautājumiem;
 • Organizēt individuālās un grupu konsultācijas saistībā ar karjeras jautājumiem;
 • Veidot sadarbību ar uzņēmumiem, izglītības iestādēm u.c. iespējamiem sadarbības partneriem īstenojot karjeras atbalsta pasākumus.

 

Galvenie uzdevumi skolēna karjeras izglītībā:

Karjeras vadības prasmju apguvi:

 • apzināties noteiktas profesijas izpildei nepieciešamās kompetences:
 • paaugstināt savas kompetences karjeras attīstīšanas aspektā;
 • pilnveidot savus dotības;
 • pētīt profesiju pasauli un tās sniegtās karjeras iespējas;
 • izmantot dotos informatīvos resursus;
 • izveidot iespējamo karjeras veidošanas plānu;
 • pieņemt lēmumus; pašvadīt un pašvērēt savas rīcības;
 • prasme pielāgoties personīgājā un sabiedrības dzīvē, kā arī ekonomikai un darba tirgum,
 • izzināt un izvērtēt savas personības iezīmes, dotības, intereses, spējas un vērtības;
 • mūž ilgas mācību prasme.

Karjeras vadības darba iemaņas:

 • sekmēt skolēnu attieksmi pret karjeras veidošanu;
 • veicināt skolēnu pārliecību par savām spējām, lai gūtu sasniegumus;
 • veicināt skolēnu pārliecību par nākotnes perspektīvām;
 • veicināt skolēnu prasmi kontrolēt savu dzīvi

 

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?    

 • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē,
 • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības,
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs,
 • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē.

 

Karjeras atbalsta pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai ir pieejamie resursi:

)interneta resursu : niid.lv( Informācija par visām izglītības iespējām Latvijā, aktualitātes, izglītības programmu meklēšanas sagataves, karjeras izvēles testi, e-konsultācijas);

profesijupasaule.lv( profesijuapraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas no darba vietām, izglītības iespējas, materiāli patstāvīgai profesiju izpētei);

viaa.gov.lv, nva.gov.lv, studentnet.lv, prakse.lv,jaunatneslietas.lv, eurydice.com,:

)ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – “Informatīvie un metodiskie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanai”

)projekta KIPNIS izstrādātos materiālus – „Karjeras izglītība 7.-9.klasei” un „Karjeras izglītība 10.-12.klasei”, Euroguidance semināru materiālus, dažādus informatīvos materiālus par studiju iespējām un darba tirgu.

Nacionālā izglītības iespēju datubāze www.niid.lv :

 

Karjeras izglītību integrēšana mācību priekšmetu saturā:

 • mācību priekšmetu standartos izvirzītās prasības mācību satura īstenošanai iespējams sasaistīt ar reālo dzīvi un pieprasījumu darba tirgū
 • karjeras izglītības programmu iespējams integrēt mācību priekšmetu saturā pie nosacījuma, ka tematiskā plānojuma izstrādes procesā skolotāji savstarpēji sadarbojas.
 • karjeras izglītības īstenošanā izmantojamas Klases stundu programmas parauga saturiskā sadaļa „Karjeras virzība”,
 • karjeras izglītības programmu iespējams izveidot kvalitatīvāk, skolotājiem konsultējoties

ar pedagogu – karjeras konsultantu un atbalsta personāla speciālistiem, lai  spētu izstrādāt sistemātisku pieeju karjeras izglītībai visos skolas izglītības psomos.