Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Erasmus+

30.04.024.

ERASMUS+ programmas ietvaros Rēzeknes 2. vidusskola ir sākusi strādāt ar neliela mēroga partnerības projektu skolas izglītībā “Vides izglītība zaļākai un labākai pasaulei: resursi, stratēģijas un risinājumi”.

Projekta koordinatori ir vidusskola Corral de Almaguer pilsētā, Toledo provincijā, Spānijā.

Partnervalstis ir Rēzeknes 2.vidusskola, Latvijā un vidusskola Adana pilsētā, Turcijā.

Projekta paredzētais ilgums ir 18 mēneši.

Atbilstoši projekta kritērijiem, ir izveidota projekta komanda, kurā ir sadalīti pienākumi un lomas.

Marina Smirnova direktora vietniece, svešvalodu skolotāja

Marianna Tretjakova, svešvalodu skolotāja, projekta koordinatore

Jeļena Obidjonnikova, svešvalodu skolotāja, projekta kontaktpersona

Vanda Buiko, Ģeogrāfijas skolotāja

Jeļena Narica, Fizikas un matemātikas skolotāja

Projektā ir iesaistīti 11.klašu skolēni.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 • Veicināt izpratni par vides un klimata pārmaiņu problēmām;
 • Atbalstīt novatoriskas prakses ieviešanu, lai sagatavotu izglītojamos kļūt par īstiem pārmaiņu veicinātājiem;
 • Iesaistīt dalībniekus tādās mācību jomās, kas ir stratēģiskas mūsu planētas ilgtspējīgai izaugsmei, īpašu uzmanību pievēršot lauku teritorijām (ilgtspējīga lauksaimniecība, dabas resursu apsaimniekošana, augsnes aizsardzība, bioloģiskā lauksaimniecība);
 • Izstrādāt risinājumus kā ekonomiski izmantot esošos resursus (atjaunojamie energoresursi)
 • Atbalstīt skolotājus ar inovatīvām, mūsdienīgām un ilgtspējīgām vides izglītības un apmācības metodēm.
 • Nodrošināt skolēnu aktīvu līdzdalību;
 • Attīstīt svešvalodas un veicināt izpratni par ES;

Projekta ietvaros ir paredzētas 3 skolotāju mobilitātes.

Pirmā mobilitāte ir paredzēta vidusskolā Corral de Almaguer pilsētā, Toledo provincijā, Spānijā.

Mobilitātes ietvaros ir paredzēts darbs (apmācības semināri, darbnīcas) par sekojošiem jautājumiem:

 

 • Vides piesārņojums (vides piesārņojuma mazināšanas iekārtas);
 • Atkritumu šķirošana;
 • Atkritumu pārstrādes punkti pilsētā;
 • Dot lietotām apģērbam jaunu iespēju;
 • Atkritumu ietekme uz vidi;
 • Efektīva dabas resursu izmantošana (kā maksimāli samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu);
 • Vietējā flora un fauna.

Otrā mobilitāte ir paredzēta Rēzeknes 2.vidusskolā, Rēzeknē, Latvijā.

Mobilitātes ietvaros ir paredzēts darbs (apmācības semināri, darbnīcas) par sekojošiem jautājumiem:

 • Augsnes piesārņojums. Virszemes ūdeņu piesārņojums. Ūdens un augsnes piesārņojums ar nitrātiem, kas rodas lauksaimniecības darbības dēļ;
 • Ūdens attīrīšanas iekārtas pilsētā un reģionā;
 • Atjaunojamie un neatjaunojamie enerģijas avoti.
 • 11 klašu skolēni tiks iesaistīti plānoto pasākumu, darbnīcu, semināru, kultūras programmas organizēšanā.

Trešā, noslēguma mobilitāte ir paredzēta vidusskolā pilsētā Adanā, Turcijā.

Mobilitātes ietvaros ir paredzēts darbs (apmācības semināri, darbnīcas) par sekojošiem jautājumiem:

 • Bioloģiskā daudzveidība. Bioloģiskās daudzveidības izzušana;
 • Vides pārvaldības sistēmas – starptautiskais standarts. Transporta reģistrācijas noteikumi, procedūras un principi;
 • Enerģijas taupīšana.

Skolotāju mobilitāšu mērķis ir paaugstināt skolas kapacitāti darbībā starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus, veicināt izpratnes veidošanu par zaļo pārkārtošanos, vides un klimata pārmaiņu problēmām. Gūt praktiskas iemaņas, mācīties no partnerskolu pieredzes un labās prakses, uzlabot iemaņas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanā.

 

 

Par apmācības kursu gaitu un rezultātiem raksta Erasmus Learning Academy.

“Innovative teaching methods for teachers”
https://www.erasmustrainingcourses.com/blog/what-impact-can-innovative-teaching-methods-have-on-student-learningoutcomes.

“Intensive English language course for education staff”
https://www.erasmustrainingcourses.com/blog/learn-english-with-one-of-elas-languages-courses-in-bologna.

Video par projekta gaitu. 
https://www.youtube.com/watch?v=U6utAd86OSA 

 

Mūsdienas novatorisku mācību metožu izmantošana ir ļoti svarīga skolotāju prasme. Laikā, kad viss strauji mainās un attīstās, ņemot vēra jaunas paaudzes īpatnības jāpievērš uzmanība skolēnu mācīšanās stilam un izziņas procesu izpratnei, un te nevar iztikt bez inovatīvām metodēm.

Šogad Rēzeknes 2.vidusskola īstenoja projektu “Inovatīvas mācīšanas metodes” Erasmus + programmas ietvaros.

6 Rēzeknes 2.vidusskolas pedagogi pilnveidoja savas profesionālas kompetences kursos mācību centrā “Erasmus Learning Academy (ELA)”, Boloņā, Itālijā. Direktora vietniece Marina Smirnova un angļu valodas skolotāja Marianna Tretjakova pilnveidoja savas zināšanas kursos “Innovative teaching metodes for teachers”. Četri pedagogi Daira Ertmane, Jeļena Viļuma, Marina Pavlāne, Gaļina Rižakova uzlaboja angļu valodas zināšanas kursos “Intensive English language course for education staff”. Kursi ilga vienu nedēļu.

Pateicoties šim kursiem, mobilitātes dalībnieki:

– apguva inovatīvās mācību metodes

– iemācījās mācību procesā iesaistīt interaktīvas neformālās izglītības aktivitātes;

– uzzināja, kā var dažādot mācību procesu un izmantot āra aktivitātes;

– iepazinās ar kontekstuālās mācīšanās pamatprincipiem;

– uzzināja, kā izmantot tehnoloģijas un uz spēlēm balstītu izglītību, lai padarītu mācīšanas procesu interaktīvāku;

– strādāja starptautiskajā iedvesmojošā vidē.

– uzlaboja angļu valodu

– izveidoja sadarbības tīklu ar kolēģiem no Beļģijas, Norvēģijas, Itālijas, Portugāles.

Dalībnieku atziņas:

Tā bija izaicinājumu un iespaidu nedēļa!

Mums ir paveicies veselu nedēļu dzīvot un mācīties senā universitātes pilsētā Boloņā, kura tiek uzskatīta par Itālijas kultūras galvaspilsētu.

Šī nedēļa  paliks atmiņā  kā spilgts un neaizmirstams notikums mūsu dzīvē. Tā bija pilnīga iedziļināšanās angļu valodā, sākot ar nepieciešamību to izmantot lidostās un transportā, klausoties brīvprātīgo gidu stāstus par pilsētas vēsturi, komunicējot ar citiem projekta dalībniekiem, kuri ieradās no dažādām Eiropas valstīm. Tā bija arī lieliska iespēja darbojoties  kvalificētu pasniedzēju vadībā, uzlabot savas angļu valodas zināšanas, pilnveidot rakstīšanas, klausīšanās un izrunas prasmes. Tā bija iespēja iepazīties ar dažādām valodas apguves metodēm un rīkiem.

Dalība projektā Erasmus+ sniedza iespēju sadarboties ar citu Eiropas valstu skolotājiem, piedalīties starptautiskajos projektos. Tā  ir lieliska iespēja atklāt sevi, savas spējas un talantus, tās ir neierobežotas iespējas sevis pilnveidošanai un attīstībai.  Bet jāsaprot ir tas, ka saziņas valoda starptautiskajos projektos ir angļu valoda. Tāpēc mēs izmantojām šo iespēju, lai atjaunotu un  pilnveidotu savas angļu valodas zināšanas, uzlabotu izpratni par angļu sarunvalodu un rakstisko valodu, atsaukt atmiņā angļu valodas gramatikas likumus.

ELA (Erasmus Learning Academy) piedāvāja novatorisku un uz praksi orientētu kursu, kas izstrādāts īpaši pedagogiem. ELA izmantotās pedagoģiskās metodes bija balstītas uz praktisku mācīšanos, mācīšanos darot.

Tā bija lieliska iespēja ne tikai apgūt valodu, bet arī iepazīties ar dažādām valodas apguves metodēm un rīkiem. Šis kurss ir ideāls skolotājiem, kuri sper pirmos soļus ceļā uz CLIL (Content and Language Integrated Learning), kas latviešu valodā nozīmē satura un valodas integrētu apguvi. Šī pieeja ir īpaši aktuāla skolā tagad kad, mācoties valodu, tiek apgūts arī kāds cits mācību priekšmets, un otrādi, – apgūstot noteiktu tematu, mācās arī valodu.    

Jaunas zināšanas, pieredze, uzlabota angļu valoda pozitīvi ietekmēs gan mācību procesa kvalitāti, gan skolēnu sasniegumus, gan skolas attīstību. Ieguvēji būs gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas kopiena. Tiks stiprināta Eiropas dimensija skolā, pedagogi iesaistīsies Eiropas sadarbības tīklos, kas savukārt veicinās skolas internacionalizāciju.