Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

PuMPuRS

Noslēdzās projekts “Pirmais solis iniciatīvā”!
18. decembrī 2020.g. notika jaunatnes iniciatīvas projekta “Pirmais solis iniciatīvā” noslēguma aktivitāte. Katrs dalībnieks individuāli, noteiktajā laikā, tikās ar projekta koordinatoru, aizpildīja izvērtēšanas anketu, pārrunāja savus individuālos un grupas sasniegumus, iegūto pieredzi, kā arī ģenerētu jaunu projektu, aktivitāšu idejas. Jaunieši ieguldīja daudz enerģijas, laika un darba, lai sasniegt pašu izvirzītos mērķus un izveidotu interaktīvus eksponātus un spēles. Dalībnieki saņēma apliecinājumus, noderīgas pateicības balvas un veselīgus, garšīgus svētku našķus.
Jaunieši atzina, ka projektam ir vairāki nozīmīgi sasniegumi, bet svarīgākais ir lietderīgi, interesanti pavadītais brīvais laiks un izjustās pozitīvās emocijas. 
#PuMPuRs
“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

No 2019.gada mūsu skola ir iesaistījusies projektā PUMPURS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kuru īsteno izglītības kvalitātes valsts dienests no 2017. līdz 2022. gadam sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

  • atbalsta personāla individuālas konsultācijas
  • individuālas konsultācijas mācību priekšmetā

Projekta īstenošanas laiks: 09/2019 – 12/2022

 

Šobrīd projektā ir iesaistījušās 18 skolas darbinieki un 10 skolēni.

Skolas projekta koordinatore: Jeļena Narica

Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Rēzeknes 2.vidusskola piedalījās biedrības European Association „World-Our Home” īstenotajā jauniešu projektā PUMPURS „Neformāli domā – Neformāli mācies!” Nr. 3.1.1.37/113.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 

 

Projektā tika iesaistīti mūsu skolas skolēni un skolotājs  Vladimirs Dukulis.  

 

Projekta mērķis bija izmantojot neformālās izglītības metodes, veicināt jauniešu motivāciju iesaistīties izglītības procesā, izprast dažādas formas izglītības nozīmi jauniešu attīstībā, veicināt viņus būt aktīviem, radošiem, uzdrošināties līdzdarboties sabiedriskos procesos un sadarboties vienam ar otru.

 

Projekta galvenās aktivitātes bija dažādas neformālās izglītības aktivitātes, kas veicināja jauniešu un īpaši PMP riskas grupas jauniešu motivāciju turpināt mācības un izprast izglītības nozīmi viņu dzīvē, kā arī veicināja jauniešu aktīvu līdzdalību.

Projekta aktivitāšu laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt, kas ir neformālā izglītība, kā tā spēj ietekmēt jauniešu dzīvi, kādas iespējas jauniešiem ir sniegtas neformālās izglītības jomā gan Latvijā, gan ārpus tās, interaktīvā veidā tika prezentētas mūsdienu jauniešu iespējas iesaistīties dažādos projektos un brīvprātīgajā darbā.

Projekta aktivitāšu ietvaros jaunieši ieguva zināšanas arī par ekoloģijas jautājumiem, kas mūsdienās ir īpaši svarīgi un diezgan maz par to tiek runāts skolā, par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku. Tika organizēta mācību ekskursija uz Ekoloģisko zemnieku saimniecību „Liepkalns”. Tur jaunieši varēja uzzināt daudz jauna par ekoloģisko pārtiku, paši izmēģināja cept zirņu un griķu miltu pankūkas un vafeles.

Projektā jauniešiem bija iespēja interaktīvā veidā mācīties valodas un apzināties svešvalodu nozīmi mūsdienu pasaulē, kas veicināja lielāku motivāciju valodu apguvei skolā.

Jauniešiem bija iespēja izjust ritma un kustību nozīmi pašizaugsmē un atvērtībā, piedaloties teatrālajā nodarbībā.

Projekta rezultātā jauniešiem ieguva lielāku motivāciju turpināt mācības apzinoties to,ka izglītības iegūšana ir svarīga gan pašiem, gan visai mūsu sabiedrībai. Projekta rezultātā jaunieši ieguva jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi, iemācīsies komunicēties, darboties komandā, būt tolerantiem vienam pret otru un apzināties, to, ka jauniešiem ir milzīgi daudz iespēju attīstīties, ja vien pašiem ir vēlme un motivācija darboties.

Fotogrāfijas skatīt sadaļā GALERIJA