Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

PuMPuRS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

No 2019.gada mūsu skola ir iesaistījusies projektā PUMPURS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kuru īsteno izglītības kvalitātes valsts dienests no 2017. līdz 2022. gadam sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

  • atbalsta personāla individuālas konsultācijas
  • individuālas konsultācijas mācību priekšmetā

Projekta īstenošanas laiks: 09/2019 – 12/2022

 

Šobrīd projektā ir iesaistījušās 18 skolas darbinieki un 10 skolēni.

Skolas projekta koordinatore: Jeļena Narica

Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.