Ja uzskatāt, ka r2vsk.lv mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Projekts “Pirmais solis iniciatīvā”

Spērām pirmo soli iniciatīvā!

Biedrība “SEDNA” sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolu uzsāka realizēt jaunatnes iniciatīvas projektu  “Pirmais solis iniciatīvā” . 10.09.2020. notika pirmā jauniešu darba grupas tikšanās, kuras ietvaros jaunieši iepazinās viens ar otru, uzsāka saliedēties, noskaidroja projekta mērķus un pārdomāja, ko paši vēlas iemācīties un apgūt.  Projekta ievaros jaunieši paši veidos dažādas zinātkāres spēles un eksponātus. Pirmās tikšanās ietvaros notika ideju darbnīca. Dalībnieki ģenerēja dažādas idejas un zīmēja to skices.

#PuMPuRs

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

 Projekta īstenošanas laiks un termiņš: 4 mēneši, 01.09.2020. – 31.12.2020

Projekta mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes, popularizēt jauniešu vidū dabaszinātnes, kā arī veicinātu jauniešu pašīstenošanos, attīstīt kritisko un radošo domāšanu, spēju plānot un realizēt savas idejas. Projektā iesaistīsies 25 jaunieši no Rēzeknes 2.visusskolas un biedrības aktīvie dalībnieki.

Projekta izstrādes laikā tika apzinātas galvenās problēmas – zems pašvērtējums, grūtības vai nesekmība skolā, nepietiekami attīstītas dažādas prasmes, savu interešu un stipras puses neapzināšanos, negatīva attieksme pret dabas zinībām -, kas veicina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un pasīvu ikdienu tiem jauniešiem, kurus plānots iesaistīt tā realizēšanā. Tika definētas arī jauniešu vajadzības – sevis izpausme, viedokļa izteikšana, komunikācija ar vienaudžiem.

Projekts norisināsies vairākos posmos – sākumā jaunieši iepazīs inovatīvas un izglītojošas spēles un eksponātus, iedvesmosies no citu pieredzes stāstiem un iegūs informāciju par savām nākotnes iespējām.  Dalībnieki dosies neformālās izglītības braucienā uz Daugavpils inovāciju centru, kur apmeklēs radošo un izzinošu meistarklasi, ka arī iepazīs dažāda veida eksponātus. Nākamajā posmā viņi darbosies grupās, ģenerēs savas idejas un plānos to realizēšanas iespējas, zīmēs skices. Pēc skiču veidošanas jaunieši, speciālistu meistarklašu laikā, veidos zinātkāres spēles un eksponātus, kā arī izgatavos to pielietojuma aprakstu.  Projekta ietvaros notiks jauniešu paveiktā darba prezentācijas pasākums Rēzeknes 2. skolas audzēkņiem. Austrumlatvijas radoši pakalpojumu centrā “Zeimuļs” tiks rīkota izstādē, kur jebkurš apmeklētājs varēs aplūkot paveikto darbu, kā arī izmēģināt zinātkāres spēles. Noslēgumā pasākuma ietvaros, tiks rīkota jaunu ideju veidošanas darbnīca un tiks izvērtēts paveiktais darbs.